คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะ

facebook twitter line 
570
  วันที่/เวลา :10/11/2566 23:13:28
เข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนเพื่อแนะนำหลักสูตร


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ เข้าพบผู้บริหารของโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียนของโรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะที่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ที่พัก และสวัสดิการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ข่าว: ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

ภาพ: นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

 

 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/11/2566 23:13:28

ข่าวล่าสุด