คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

facebook twitter line 
91
  วันที่/เวลา :31/10/2566 19:50:43
โครงการ “พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ”

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีพระเมตตาต่อวิชาชีพพยาบาล และเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้านบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ ส่งเสริมให้นิสิตพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลของคณาจารย์และนิสิตพยาบาลอีกด้วย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรายบุคคล การให้ความรู้เรื่อง สูงวัยอย่างสง่า มีคุณค่าต่อชุมชนโดย ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กิจกรรมการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ และการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตพยาบาลและผู้สูงอายุ เข้าร่วมมากกว่า 70 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

 

ภาพ: ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ และคุณสมเกียรติ์ วงกลม

ข่าว: ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

 

 


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/10/2566 19:50:43

ข่าวล่าสุด