คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

facebook twitter line 
50
  วันที่/เวลา :20/5/2566 0:20:32
โครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้นิสิตได้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาทแก่นิสิตใหม่ กิจกรรมในงานดังกล่าวประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 การลงทะเบียนเรียนและการยื่นคำร้องต่างๆ การให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อให้มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) รวมถึงทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้อง CE05202 อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/5/2566 0:20:32

ข่าวล่าสุด