ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ปี ในสถาบันผลิตพยาบาล

facebook twitter line 
112
  วันที่/เวลา :10/5/2566 0:27:52
รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ปี ในสถาบันผลิตพยาบาล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเด็กไทยด้วยนมแม่ฝ่าวิกฤตโควิด 19 และสานพลังเครือข่าย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น 1 ใน 10 สถาบันผลิตพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร คุณกิติมา พัวพัฒนกุล และคุณกมลวรรณ มณีวงศ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้คณะตรวจเยี่ยมได้ชมการดำเนินงานการส่งเสริมนมแม่ การเลี้ยงดูคู่เรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี รวมทั้งจุดเน้นสำคัญตามบริบทพื้นที่ และสรุปแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อการดำเนินงานในระยะต่อไป

 

ภาพ : นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

ข่าว : ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2566 0:27:52

ข่าวล่าสุด