คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมกับภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอีก 5 สถาบัน เพื่อประเมินผลการจัดฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติในปีการศึกษา 2566

facebook twitter line 
161
  วันที่/เวลา :22/3/2566 12:55:19
เข้าร่วมประชุมกับภารกิจด้านการพยาบาล

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.นภาพร เอี่ยมละออ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วย ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ และอาจารย์พิมพ์ใจ ลังการ์พินธุ์ เข้าร่วมประชุมกับภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอีก 5 สถาบัน เพื่อประเมินผลการจัดฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปา


ข่าวและภาพโดย ดร.นภาพร เอี่ยมละออ ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ และ ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล 


เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/3/2566 12:55:19

ข่าวล่าสุด