คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก และปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

facebook twitter line 
81
  วันที่/เวลา :27/2/2566 9:35:37
รสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก และปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก และปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 อายุรกรรม 2 กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมหญิงเข้าร่วมการสัมมนา ในการนี้นิสิตยังได้รับฟังการแนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลโจซัย ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรอาจารย์ประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้ประสานงานมูลนิธิ IIFF และ โรงพยาบาลโจซัย ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งได้รับฟังการบรรยายเรื่อง สมรรถนะของผู้ช่วยพยาบาลที่พึงมีต่อความคาดหวังของผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดยวิทยากรคุณวาสนา ธรรมโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้นิสิตได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต


ข่าว : ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์

ภาพ : ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/2/2566 9:35:37

ข่าวล่าสุด