คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

facebook twitter line 
64
  วันที่/เวลา :26/1/2566 16:54:29
กิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

     วันที่ 25-27 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
นวตกรรมและบริการวิชาการ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม กระบวนการดำเนินงาน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปน้ำจำตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวน้ำจำและพัฒนานักนวตกรชุมชน ในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวน้ำจำ โดยในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเหรียญเงิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
นวตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้รับมอบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/1/2566 16:54:29

ข่าวล่าสุด