คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565

facebook twitter line 
248
  วันที่/เวลา :19/1/2566 15:11:09
 ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565

      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 141 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ทั้งนี้ สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน screening อย่างเป็นทางการต่อไป


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/1/2566 15:11:09

ข่าวล่าสุด