คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร”

facebook twitter line 
150
  วันที่/เวลา :19/1/2566 11:10:01
สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ  มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/1/2566 11:10:01

ข่าวล่าสุด