คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

facebook twitter line 
50
  วันที่/เวลา :22/12/2565 11:00:15
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) การเขียนรายงานโครงร่างองค์กร เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานรวมถึงการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/12/2565 11:00:15

ข่าวล่าสุด