คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

facebook twitter line 
24
  วันที่/เวลา :23/11/2565 10:12:39
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 15, 16 และ 19 พฤศจิกายน 65 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในองค์กรและนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานรวมถึงการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/11/2565 10:12:39

ข่าวล่าสุด