คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

facebook twitter line 
54
  วันที่/เวลา :26/10/2565 9:18:17
พิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้วย ดร. จุฑามาศ ผลมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พิทักษ์พงษ์ ปันต๊ะ เข้าร่วมพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นไปตามหลักการการกระจายอำนาจและตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้หน่วยงานของท้องถิ่นแล้ว แต่ประชาชนจะยังได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรของ รพ.สต.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม รวมถึง ยังมีระบบส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปได้ตามปกติ

ในการนี้ จังหวัดพะเยามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 54 แห่ง


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/10/2565 9:18:17

ข่าวล่าสุด