คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย

facebook twitter line 
278
  วันที่/เวลา :15/9/2565 10:48:36
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย ในวันที่ 9-11 กันยายน 2565  ณ โรงแรม Grand Vistar จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายหลักการและขั้นตอน การจัดการความรู้ วิธีการและกระบวนการแลกเปลี่ยน การบรรยายเรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน  กิจกรรมวิเคราะห์แผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping) การสนทนากลุ่มประเด็นการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์นักวิจัย และคณะกรรมการจัดการความรู้ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ ผลการดำเนินกิจกรรมนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและวางเป้าหมายของงานวิจัยและการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2565 10:48:36

ข่าวล่าสุด