คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

facebook twitter line 
259
  วันที่/เวลา :12/9/2565 9:01:43
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิตในโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 “กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Extracurricular Activity for Sustainable Area-based Development)

รางวัลชนะเลิศ : นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

ชื่อโครงการ: การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตด้านสุนทรียภาพแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์

โดยมี  ดร. ปาณิสรา หลีค้วน   ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2565 9:01:43

ข่าวล่าสุด