คณะพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรวิเคราะห์บทเรียนให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

facebook twitter line 
25
  วันที่/เวลา :12/9/2565 8:56:30
วิเคราะห์บทเรียนให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรวิเคราะห์บทเรียนจากโครงการของหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565   ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการได้วิเคราะห์ประสบการณ์ รวมทั้ง สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึง การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมปีต่อไป  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2565 8:56:30

ข่าวล่าสุด