โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line 
222
  วันที่/เวลา :7/9/2565 9:07:10
โรงเรียนสารภีพิทยาคม

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 24 ท่าน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน

ดร.ปาณิสรา หลีค้วน ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ประกายดาว สุทธิ ตัวแทนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากนั้นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรนำคณะครูและอาจารย์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล อาทิ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก และห้องปฏิบัติการพยาบาลทางสูติกรรม  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/9/2565 9:07:10

ข่าวล่าสุด