คณะพยาบาลศาสตร์ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

facebook twitter line 
247
  วันที่/เวลา :21/8/2565 20:06:30
ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบรการวิชาการ  ดร.ปาณิสรา หลีค้วน  ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาวลานนา หมื่นจันทร์และนางสาวจตุพร ไชยราช ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง จังหวัดพะเยา ซึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

         ในภาคบ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ได้นำคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายสาคร นันต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสและทีมผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมบรรยายการดำเนินการในพื้นที่เพื่อการร่วมมือพัฒนาและหนุนเสริมระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง   

         การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คณะทีมทำงานฯได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในแง่มุมที่หลากหลายเป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เพื่อการดำรงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าต่อไป                


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2565 20:06:30

ข่าวล่าสุด