คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

facebook twitter line 
93
  วันที่/เวลา :15/8/2565 10:44:17
(AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             จัดโครงการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรฯ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ประเมิน  2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วธิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โดย                ผู้ประเมินทั้ง 2 ท่านได้ช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการบริหารหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2565 10:44:17

ข่าวล่าสุด