คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง Emerging Infectious Diseases: Challenge Issue in Nursing

facebook twitter line 
59
  วันที่/เวลา :3/8/2565 12:00:17
 Emerging Infectious Diseases: Challenge Issue in Nursing

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง Emerging Infectious Diseases: Challenge Issue in Nursing ทางระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้สามารถรับมือกับการต่อสู้กับโรคอุบัติเหตุใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาลจำนวน 77 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

การจัดกิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นการบรรยายและอภิปรายทั้งหมด 4 Section ประกอบด้วย Section ที่ 1 เรื่อง “Update Knowledge in Emerging Infectious Diseases” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Section ที่ 2 เรื่อง “New Practice Guideline for Infectious Control” โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และเจ้าของเพจ Infectious ง่ายนิดเดียว

Section ที่ 3 เรื่อง “Lessons Learned from COVID-19 outbreaks” โดยนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

Section ที่ 4 เรื่อง “Future Nursing Management” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคำ              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดกิจกรรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นการบรรยาย อภิปราย และการเสวนาแลกเปลี่ยนทั้งหมด 3 Section ประกอบด้วย

Section ที่ 1 เรื่อง "Nursing Guideline Update: Issue and Experience" โดย พว. ทิพวิมล เชษฐ์ขุนทด กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

Section ที่ 2 เรื่อง “สมรรถนะของพยาบาลในการเตรียมรับโรคอุบัติใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาว เวียงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Section ที่ 3 การเสวนาแลกเปลี่ยน เรื่อง “ประสบการณ์และบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่าน” โดยทีมวิทยากร ได้แก่ 1. พว.สุกัญญา เล็กศิริวิไล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และผู้ประสานงานระบบคุณภาพ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน 2. พว.รัชฎาพร ธรรมน้อย หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลลี้ จ.ลำพูน 3. พว.สายทอง สุขสำราญ หัวหน้า              หอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/8/2565 12:00:17

ข่าวล่าสุด