คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

facebook twitter line 
60
  วันที่/เวลา :3/8/2565 10:41:46
ครงการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยาย เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ: คุณภาพและความท้าทาย ” การเสวนาแลกเปลี่ยนและร่วมอภิปรายเรื่อง “เคล็ดลับ..กลวิธี.. การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ” โดยทีมวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ดร.ปาณิสรา หลีค้วน ผศ.ดร.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ ผศ.ดร.ดาว เวียงคํา และอาจารย์ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ และการจัดกิจกรรมการระดมสมองเพื่อผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเป็นการยกระดับงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/8/2565 10:41:46

ข่าวล่าสุด