สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

facebook twitter line 
65
  วันที่/เวลา :12/7/2565 9:10:27
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิธีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตพยาบาลทุกชั้นปีได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี                      

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู เป็นการมอบทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 10,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบทุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จากศิษย์เก่าพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  หลังจากนั้น ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับมอบเหรียญเรียนดี จำนวน 5 คน ณ ลานอเนกประสงค์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2565 9:10:27

ข่าวล่าสุด