คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

facebook twitter line 
218
  วันที่/เวลา :7/7/2565 15:29:59
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่ 31 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  ใจแก้วทิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  คำแสน โดยผู้ประเมินทั้ง 2 ท่านช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้หลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/7/2565 15:29:59

ข่าวล่าสุด