คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

facebook twitter line 
170
  วันที่/เวลา :27/6/2565 15:08:35
ารเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 งานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ณ ห้องประชุม ไร่ภูกลองฮิลล์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.จุฑามาศ ผลมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นำเสนอภาพรวมการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 และผลการประเมินหลักสูตรจากนิสิตพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอปัญหา อุปสรรค การดำเนินการแก้ไข และผลการประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยแต่ละสาขาวิชา เพื่อประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละรายวิชา และระดมความสมองจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2565 15:08:35

ข่าวล่าสุด