คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรม สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ

facebook twitter line 
69
  วันที่/เวลา :27/6/2565 14:43:03
กิจกรรม สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรม สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom mittinng มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำเสนอภาพรวมการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอปัญหา อุปสรรค และการดำเนินการ ในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้น อาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกร่วมกันสัมมนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พบในนิสิต ปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับรายวิชา และภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2565 14:43:03

ข่าวล่าสุด