คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน

facebook twitter line 
52
  วันที่/เวลา :23/6/2565 15:09:20
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันที่ 22  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและแนวทางในการจัดทำเอกสารการประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในแต่ละระดับ  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมทบ  เหล็กสิงห์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางนิธิมา  ผัดวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาและนายจงรักษ์ไทย เปลวทอง บุคลากร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2565 15:09:20

ข่าวล่าสุด