คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

facebook twitter line 
56
  วันที่/เวลา :17/6/2565 9:46:10
 AUN-QA Version 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA Version 4.0 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/6/2565 9:46:10

ข่าวล่าสุด