คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา

facebook twitter line 
43
  วันที่/เวลา :26/5/2565 10:06:03
การประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ คุณลานนา หมื่นจันทร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในการลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจนและการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน การประชุมประกอบด้วย แนวคิดการดูแลกลุ่มเปราะบาง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน บทบาทคณะทำงานระดับหมู่บ้านและโครงสร้างของคณะทำงาน รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประมาณที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์หรือบริการของรัฐ ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน เขตตำบลแม่ใส ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส รวมทั้งสิ้น 84 คน #ระบบคุ้มครองทางสังคมกลุ่มเปราะบาง #SDG1 #SDG3

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/5/2565 10:06:03

ข่าวล่าสุด