คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ และพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

facebook twitter line 
110
  วันที่/เวลา :9/5/2565 13:36:59
พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ และพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้การดูแลช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งการยึดมั่นในจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความแนวทางการทำงาน 2 ท่าน คือ คุณพัชรียา พ่อค้า ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่ มาแนะแนวในหัวข้อ สมรรถนะของผู้ช่วยพยาบาลที่พึงมีต่อความคาดหวังของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน และอาจารย์ประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้ประสานงานมูลนิธิ IIFF และ โรงพยาบาลโจซัย ประเทศญี่ปุ่น มาแนะนำแนวทางการไปทำงานที่โรงพยาบาลโจซัย ประเทศญี่ปุ่น

และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแด่ผู้สำเร็จการศึกษา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2565 13:36:59

ข่าวล่าสุด