คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

facebook twitter line 
83
  วันที่/เวลา :9/5/2565 9:49:26
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้อง UB ๐๐๑ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นเกียรติในพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีของวิชาชีพพยาบาล  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความสำเร็จเบื้องต้นของการเข้าสู่วิชาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์และความเป็นวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานต่อไป


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2565 9:49:26

ข่าวล่าสุด