คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ กล่าวเปิดกิจกรรม The Research Series : Meeting Editor

facebook twitter line 
39
  วันที่/เวลา :28/4/2565 9:59:01
กิจกรรม The Research Series  : Meeting Editor
คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ กล่าวเปิดกิจกรรม The Research Series : Meeting Editor โดยวิทยากร พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และบรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก
ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ทางระบบ Zoom Cloud Meetings
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจำนวนมาก

เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/4/2565 9:59:01

ข่าวล่าสุด