คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ของคณะพยาบาลศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

facebook twitter line 
336
  วันที่/เวลา :10/3/2565 4:25:16
คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ของคณะพยาบาลศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ และดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับแบบประเมิน IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2565 4:25:16

ข่าวล่าสุด