คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

facebook twitter line 
132
  วันที่/เวลา :9/3/2565 10:46:00
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2565 10:46:00

ข่าวล่าสุด