คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ”

facebook twitter line 
225
  วันที่/เวลา :22/12/2564 22:51:13
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ” เพื่อเตรียมความพร้อมพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร บทบาทของอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก วิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก และให้มีทักษะการสอนภาคปฏิบัติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลต่อไป ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 และ 27-28 ธันวาคม 2654 ในรูปแบบออนไลน์ และ ออนไซต์ ผู้เข้าร่วมอบรม รวม 42 ท่าน จาก 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลดอกคำใต้ และ โรงพยาบาลเกาะคา  

เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/12/2564 22:51:13

ข่าวล่าสุด