ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

facebook twitter line 
239
  วันที่/เวลา :1/10/2564 22:40:34
โครงการปัจฉิมนิเทศน์สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อแนะแนวทางการทำงานในโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ  ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการ

          ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรท่านแรก อาจารย์ประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้ประสานงานมูลนิธิ IIFF และ โรงพยาบาลโจซัย  ประเทศญี่ปุ่น ให้การแนะนำแนวทางการไปทำงานที่โรงพยาบาลโจไซย เมืองยูกิ ประเทศญี่ปุ่น วิทยากรท่านที่สอง คุณพัชรียา พ่อค้า ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงราย มาแนะแนวในหัวข้อ สมรรถนะของผู้ช่วยพยาบาลที่พึงมีต่อความคาดหวังของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2564 22:40:34

ข่าวล่าสุด