คำถามเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

1.เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

- เป็นพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพ โดยปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง หน่วยงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

- ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ในวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการอิสระ