x
SearchClear
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ และจุดจำหน่ายเครื่องหมายบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีมอบปริญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 2/2/2566 12:18:41
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ดำเนินโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี ให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 30/1/2566 9:19:56
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 27/1/2566 14:12:48
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 26/1/2566 16:54:29
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนิสิตใหม่ "หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566" 26/1/2566 10:47:03
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 19/1/2566 15:11:09
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 19/1/2566 11:22:24
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร” 19/1/2566 11:10:01
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 27/12/2565 11:27:15
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/12/2565 10:32:02
Page 1 of 11 (107 items)Prev123456791011Next