about


2557-2558

ปี 2554

ปี 2555

statistics in vBulletin
 
 


8 / มี.ค. / 2560 : คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล สืบสานวัฒนธรรม และแสดงความยินดีกับนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา (อ่าน 149 )
8 / มี.ค. / 2560 : คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและความเป็นผู้นำในวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล (อ่าน 74 )
8 / มี.ค. / 2560 : โครงการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “STCR integration in community (บูรณาการบริการวิชาการ การเรียน การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยในชุมชน): การนวดผ่อนคลายโดยใช้ภูมิปัญญาไทย ” ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 77 )
6 / ก.พ. / 2560 : อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีมอบหมวกและดวงประทีป นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 2 ก.พ.60 (อ่าน 247 )
22 / ธ.ค. / 2559 : ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การขอรับข้อเสนอโครงการวิจัย (อ่าน 180 )
29 / พ.ย. / 2559 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส และโรงพยาบาลพะเยา ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง เรื่องข้อตกลงร่วมการดำเนินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตามมติที่ประชุมภาคีเคร (อ่าน 199 )
1 / ก.ค. / 2556 : เรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและ การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยไปกับABC วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2556 (อ่าน 551 )
1 / ก.ค. / 2556 : เรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาเพื่อสุขภาวะชุมชน วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00-12.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส (อ่าน 469 )
1 / ก.ค. / 2556 : ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และ อ.อิชยา มอญแสง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ “การดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อ่าน 606 )
2 / ต.ค. / 2558 : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 345 )
21 / ต.ค. / 2557 : ประกาศ การสอบกลางภาคสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 18-26 ตุลคาคม 2557 <<อ่านข่าว>> (อ่าน 449 )
6 / ต.ค. / 2557 : ขอเชิญประกวดเรียงความของนิสิตนักศึกษาพยาบาลผู้จะก้าวสู่ความเป็นส่วนร่วมพลังวิชาชีพการพยาบาลให้เข้มแข็งและยั่งยืนในหัวข้อ "ตามรอยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" (อ่าน 460 )
>>อ่านข่าวทั้งหมด


mis


คณบดีพยาบาลศาสตร์

สายตรงคณบดี 3110
นางสาวปราณี เทียมใจ

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

2010 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101 admin