เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา / ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ / วิสัยทัศน์

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลคณะ

อำนาจหน้าที่

แผนกลยุทธ

แผนยุทธศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร

วัฒนธรรมองค์กร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผน/มาตรการต่างๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/การป้องกันการทุจริตประจำปี

การเรียนการสอน/กิจการนิสิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนการศึกษา

แนวทางการเรียนการสอน 2564

วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

งานด้านวิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

คู่มือการดำเนินงานวิจัย

KM งานวิจัย

เกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย

สำหรับบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

แผนพัฒนาอาจารย์-ป.เอก

E-Service

ศิษย์เก่า

เว็บไซต์ศิษย์เก่า

ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก

ความพึงพอใจ

สถิติจำนวนเด็ก

คู่มือศูนย์เด็กเล็ก

ผู้บริหาร

ทีมบริหารคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

หัวหน้าภาควิชา

เจตจำนงผู้บริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

กลุ่มวิชาการพยาบายสตรีและเด็ก

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ

บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมและโปร่งใส

การบริการวิชาการ/ประกัน

คณะกรรมการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ

การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้

การทำนุบำรุงฯ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำหรับนิสิต

ระบบ REG

การแต่งกาย

การย้ายสาขา

ใบลานิสิต

ติดต่อเรา

แผนที่ / ที่อยู่

แจ้งข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน

คำถามที่พบบ่อย

Socal Network

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

บทความ