บริการวิชาการ | การประกันคุณภาพการศึกษา | ย้อนกลับ

การประกันคุณภาพการศึกษา

  รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA)

ปี 2558 : ดูรายงาน      

ปี 2559 : ดูรายงาน    

ปี 2561 : ดูรายงาน

 ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)

ปี 2558 : ดูผลการประเมิน     

ปี 2559 : ดูผลการประเมิน 

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (CUPT-QA)

ปี 2558 : ดูรายงาน        

ปี 2559 : ดูรายงาน  

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ (CUPT-QA)

ปี 2558 : ดูผลการประเมิน     

ปี 2559 : ดูผลการประเมิน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)

ปีการศึกษา 2559 : Plan       

ปีการศึกษา 2560 : Plan