บริการวิชาการ | คณะกรรมการประจำคณะ | ย้อนกลับ

คณะกรรมการประจำคณะ

   
  ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
ประธาน
 
ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์
กรรมการ
นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
กรรมการ
ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย
กรรมการ
ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
กรรมการ
ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
กรรมการ
นางวิไลพร กาเชียงราย
กรรมการ
นางสาวแววดาว คำเขียว
กรรมการ
นางสาวกัลยากร รับงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ