บริการวิชาการ | คณะกรรมการประจำคณะ | ย้อนกลับ

คณะกรรมการประจำคณะ

   
  อาจารย์ปราณี เทียมใจ
ประธาน
 
ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
กรรมการ
นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
กรรมการ
ดร.ดาว เวียงคำ
กรรมการ
นางสาวกฤติพิชญ์ ธิติพิชญานันท์
กรรมการ
นางวิไลพร กาเชียงราย
กรรมการ
นางสาวแววดาว คำเขียว
กรรมการ
 
ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวกัลยากร รับงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ