บริการวิชาการ | คณะกรรมการประจำคณะ | ย้อนกลับ

คณะกรรมการประจำคณะ

   
  ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
ประธาน
 
ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
กรรมการ
นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
กรรมการ
ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย
กรรมการ
ดร.กฤติพิชญ์ ธิติพิชญานันท์
กรรมการ
นางวิไลพร กาเชียงราย
กรรมการ
นางสาวแววดาว คำเขียว
กรรมการ
 
ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวกัลยากร รับงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ