บริการวิชาการ | หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | ย้อนกลับ

หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

   
  ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย
หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 
ผศ.บุษยารัตน์ ศิปวิทยาทร
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก
นางวิไลพร กาเชียงราย
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.ชลดา ไชยกุุลวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ