บริการวิชาการ | ทีมบริหาร | ย้อนกลับ

ทีมบริหาร

   
 

ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดี

 
   
 

คร.วิยะดา รัตนสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
 

ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อ.พรรณพิมล สุขวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม

 

ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

และวิเทศสัมพันธ์


 

 

ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา