บริการวิชาการ | ทีมบริหาร | ย้อนกลับ

ทีมบริหาร

   
 

คณบดี
นางสาวปราณี เทียมใจ

 
   
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คร.วิยะดา รัตนสุวรรณ

 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อ.พรรณพิมล สุขวงษ์

 
ผู้ช่วยคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี