หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1.ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing

2.รูปแบบการจัดการศึกษา/ ระยะเวลาการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

3. แผนการรับเข้าศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวนรับเข้าปีละ 5 คน ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

4 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

3) มีผลสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

3.1 ผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ≥ ร้อยละ 60 (ที่มหาวิทยาลัยจัดให้)

3.2 Paper based TOEFL ≥ 450

3.3 Computer based TOEFL ≥ 133

3.4 Internet based TOEFL ≥ 45

3.5 IELTS ≥ 4.0

4) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

5. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

6. แนวทางการประกอบอาชีพ

6.1 พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)

6.2 เป็นอาจารย์ประจำสอนในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

6.3 เป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล

6.4 สามารถขอสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

7.เกณฑ์การรับเข้า

1.คุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

2.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.2)น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง

เบอร์โทรศัพท์ 086 1189 331 ,054 466666 ต่อ 3257

E-mail : kk_june49@hotmail.co.th

เว็บไซต์คณะ www.nurse.up.ac.th