หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2563

ภาษาอังกฤษ : Certificate of Practical Nursing Program

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ :Certificate of Practical Nurse

3. ระยะเวลาการศึกษา

1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน

4. แผนการรับเข้าศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวนรับเข้าปีละ 60 คน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาต้น 25,000 บาท

ภาคการศึกษาปลาย 25,000 บาท และภาคการศึกษาฤดูร้อน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท

5. สถาบันที่อนุมัติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ ในเขตจังหวัดพะเยา

7. ปรัชญาของหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และบริการสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้บุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จึงต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลบุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชน ในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในระยะท้าย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพทั้งในสถานบริการและชุมชน

8. ปรัชญาของหลักสูตร

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจมนุษย์ สังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีทักษะในการประเมินประเมินปัญหาและความต้องการของบุคคลในภาวะปกติและความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่พบบ่อย การวางแผนการช่วยเหลือและสามารถให้การดูแลบุคคลที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงการมีจิตบริการต่อผู้รับบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. เกณฑ์การรับเข้า

9.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

9.2 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการอบรม

9.3 น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมและส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

9.4 มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน ได้แก่

1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

2) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

2.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

2.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

3) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทาง ประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ

9.5 ต้องเป็นผู้ที่ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังและมีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง(Severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมทั้งปัญหาจิตเวชอื่นๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

10. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 รวม...36....หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต
11. แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งรับรองโดยสภาการพยาบาล และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง

เบอร์โทรศัพท์ 086 1189 331 ,054 466666 ต่อ 3257

E-mail : kk_june49@hotmail.co.th

เว็บไซต์คณะ www.nurse.up.ac.th