เกี่ยวกับหลักสูตร | การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | ย้อนกลับ

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

          - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

          - ผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล