เกี่ยวกับหลักสูตร | นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ | ย้อนกลับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นโยบายคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร

นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

1.มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
        2. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง กอร์ปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
        3. มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
        4. มุ่งพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีโลกทัศน์ที่กว้างและพร้อมจะออกไปทำงานได้
 

นโยบายด้านการวิจัย

1.มุ่งส่งเสริมให้อาจารย์มีการทำวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพการเรียนการสอน   
        2. มุ่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและต่างประเทศ
        3. แสวงหาแหล่งทุนวิจัย ภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง
 

นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

1.สนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยนำความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพไปเผยแพร่ต่อชุมชน 
        2.สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและในชุมขน
 

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       
        2.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ

        3.มุ่งส่งเสริมจิตสำนึกแก่บุคลากรและนิสิตให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยการสืบสานให้คงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 
       

นโยบายด้านการบริหาร

  คณะพยาบาลศาสตร์  มีนโยบายด้านการบริหารบุคคลครอบคลุมด้านการบริหารและการพัฒนา  กลวิธีการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ผ่านช่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
        1. ด้านการบริหารองค์การ  ใช้หลักธรรมาภิบาล  โดยมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การและบริหารภารกิจด้านต่างๆ ในรูปของคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร   มีการประเมินผู้บริหารเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ
        2. ด้านการบริหารบุคคล   มุ่งให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มุ่งให้บุคลากรรักองค์กร  และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
        3.ด้านการพัฒนาบุคลากรมุ่งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเอง เช่น เข้าร่วมประชุม / สัมมนาวิชาการ  นำเสนอผลงานวิจัย  ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และมีการกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง
        4.ด้านการบริหารงบประมาณ   มีนโยบายบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส  ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณโดยมีการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกภารกิจ  และมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 

นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งให้มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างๆของคณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารให้ครอบคลุมข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ด้านครุภัณฑ์ ด้านการเงิน ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับสำนักวิชา เพื่อเผยแพร่ต่อบุคลากรภายนอกและภายในสถาบัน ทุกคนสาสารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์
 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

   คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต
 

นโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ

  มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเสมอ
 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

 คณะพยาบาลศาสตร์   มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ  ที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักวิชา  จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ควบคุม  กำกับการดำเนินงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด