เกี่ยวกับหลักสูตร | แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน | ย้อนกลับ

แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน

 แผนปฏิบัติการ

- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
        - แผนปฏิบิตการประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
        - สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2561