เกี่ยวกับหลักสูตร | ความเสี่ยง | ย้อนกลับ

ความเสี่ยง

 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา

- ดูเอกสารคู่มือ

 แผนควบคุมและแผนบริหารความเสี่ยง ปี62

- แผนควบคุมภายใน ปี 62
        - แผนความเสี่ยงด้านการวิจัย ปี 62 
        - แผนความเสี่ยงด้านASIAN ปี 62 
        - แผนความเสี่ยงด้านความโปร่งใส ปี 62        
        - แผนความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทัยซ้อน ปี 62
        - แผนความเสี่ยงยกระดับ ปี 62
 

 สรุปการติดตามแผนควบคุมและแผนบริหารความเสี่ยง ปี61

ระยะ  6 เดือนแรก
        - แผนความเสี่ยงบุคลากร        ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงการวิจัย         ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงบัณฑิตศึกษา  ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงสารสนเทศ     ปี 61         
        - แผนความเสี่ยงด้านASIAN     ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงยกระดับ         ปี 61 
        - แผนควบคุม                        ปี 61 
        - ระบบเฝ้าระวัง                      ปี 61 

      
        ระยะ 6 เดือนหลัง
        - แผนความเสี่ยงบุคลากร        ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงการวิจัย         ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงบัณฑิตศึกษา  ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงสารสนเทศ     ปี 61         
        - แผนความเสี่ยงด้านASIAN     ปี 61 
        - แผนความเสี่ยงยกระดับ         ปี 61 
        - แผนควบคุม                        ปี 61 
        - ระบบเฝ้าระวัง                      ปี 61 
 

ระบบการควบคุมภายใน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
        - รายงานควบคุมภายใน ปี61