เกี่ยวกับหลักสูตร | หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต | ย้อนกลับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

๑.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :   BACHELOR OF NURSING SCIENCE
     
        (
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

๒. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ : พย.บ.

๓. รหัสหลักสูตร

รหัส : 1100

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๑.  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

๒.  ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

๓.  การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนิสิตไทย

๔.  คาวมร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี (เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพะเยา)

๕.  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๖. อาชีพที่ปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑.  พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)

๒.  พยาบาลวิชาชีพประจำในโรงเรียน/ สถานประกอบการอื่นๆ

๓.  ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์

๔.  อาจารย์พยาบาลประจ าสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ :  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาการพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๗. ระยะเวลาศึกษา 

ใช้เวลาการศึกษา  ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา