เกี่ยวกับหลักสูตร | ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช | ย้อนกลับ

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

 center ผศ.ดร.ชลดา ไชยกุลวัฒนา
Miss.Chonlada chaikulwatthana
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชา
โทร : -
Email : @up.ac.th
 นายวุฒิชัย ไชยรินคำ
Mr.Wutthichai chairinkham
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
 
ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
 
น.ส.พรรณพิมล สุขวงษ์
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email :@up.ac.th
นายพิทักพงษ์ ปันต๊ะ
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
 
ดร.นภาพร เอี่ยมละออ
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
 
นายเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
ลาศึกษาต่อ
ผศ.พยาม การดี
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
ลาศึกษาต่อ
ดร.ดาว เวียงคำ
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : i@up.ac.th
นายประเสริฐ คำอ้าย
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
นางทรัพขวัญ ศรีรัตยาวงค์
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : i@up.ac.th