เกี่ยวกับหลักสูตร | ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช | ย้อนกลับ

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

 center ผศ.ดร.ชลดา ไชยกุลวัฒนา
Asst.Prof.Dr.Chonlada chaikulwatthana


ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชา
โทร : 
054-466666 ต่อ -
Email : Chonlada.ch@up.ac.th
นายวุฒิชัย ไชยรินคำ
Mr.Wutthichai chairinkham


ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
โทร : 
054-466666 ต่อ -
Email : Wutthichai.ch@up.ac.th
 
นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
Miss.Punpimon Sukwong

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม
โทร : 054466666 ต่อ 3109
Email :Punpimon.su@up.ac.th

 

ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
Asst.Prof.Dr.Chanita Praditsathaporn

ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054466666 ต่อ -

Email : Chanita.ph@up.ac.th

นายพิทักพงษ์ ปันต๊ะ
Mr.Pitakpong Punta


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -

Email : Pitakpong.pu@up.ac.th
 
ดร.นภาพร เอี่ยมละออ
Dr.Naphaporn Aeumlaor


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -

Email : Naphaporn.ae@up.ac.th
 
นายเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
Mr.Kiattisak Ongkulna


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -

Email : Kiattisak.on@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.พยาม การดี
Asst.Prof.Phayam Karndee


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -

Email : Phayam.ka@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ
Asst.Prof.Dr.Dao Wiangkham


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -

Email : Dao.wi@up.ac.th
นางทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์
Mrs.Thapkhwan Srirattayawong


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -

Email : Thapkhwan.sr@up.ac.th